Ola,

Estiven facendo unha lista de dúbidas na tradución do Subversion
(supoño que se aplican a calquera sistema de control de versións).
Algúns deles non son dúbidas, simplemente os metín na lista para
fixalos e non andar cambiando de opcións ao longo da tradución.

Como é bastante longo, opto por mandar o ficheiro de texto.
Agradécense opinións e, sobre todo, solucións ;-)!!!

Saúdos. Xosé Antonio Rubal
- Resumo

Para cada termo, ao final do ficheiro veñen as opcións, exemplos de subversion 
e traducións noutras linguas. Buscar ************* para encontrar o inicio desa 
sección.

* Ancestor: s.m. antecesor [???]
* Argument: s.m. argumento
* Assertion: s.f. aserción
* Baseline: [???]
* Berkeley DB: Berkeley DB
* Blame: anotar [???] responsabilizar
* Bogus: incorrecto
* Capability: [???]
* Chekout: descargar [???] obter [???]
* Loader: s.m. cargador
* Commit: confirmar/confirmación [???]
* Corrupted: danado
* Current: actual [???]
* Delete: eliminar
* Deprecated: obsoleto
* Drop: descartar [???]
* Dump: volcar
* Expiration date: data de vencemento
* External definition: referencia externa [???]
* Flag: marca; tamén indicador, bandeira
* FS: abreviatura de FS [??? (Manter ou desfacer)]
* Fetch: obter, recuperar
* Fulltext: texto completo
* General: xeral
* Header: cabeceira
* Hook: hook [??? manter]
* Initialization: asignar un valor inicial, inicializar
* Item: elemento
* Library: biblioteca
* Lock: (nome) bloqueo; (verbo) bloquear
* Lock-token: marca de bloqueo [???]
* Log message: s.f entrada de rexistro
* Merge: combinar
* Mutex: mutex
* Node: nó
* Obstruct: impedir, bloquear, obstruír
* Offset: desprazamento
* Overwrite, overwritten: sobreescribir
* Out-of-date: desfasado, fóra de uso
* Parse: analizar
* Path: s.m. camiño
* Peg revision: revisión fixada [???]
* Provider: provedor
* Required: requirido, necesario
* Range: s.m. intervalo
* Recovery: s.f. recuperación
* Repository back-end (FS - file system): [???]
* Revert: reverter 
* Revision: revisión
* Refer: facer referencia
* Relocation: reubicación
* RA layer: capa RA, capa de acceso ao repositorio
* Reintegrate: [???]
* Repository, repos, repo: s.m. repositorio
* Root: administrador, root; raíz
* schedule: s.f. programación [???]
* Scheme mixtures: ???
* Skeleton: esqueleto
* Skip: omitir
* Socket: socket
* store: almacenar
* subcommand: suborde [???]
* Support: ser compatíbel, admitir, manter; compatibilidade, apoio, asistencia 
* Switch: [???]
* Tag: marca
* Target: blanco [???] destino [???] obxectivo [???]
* Text-base:
* Tree: s.f. árbore (de ficheiros ou directorios)
* Token: marca [???] signo [???] ficha [???] nome [???] identificador [???]
* Update: actualizar
* URL: s.f. URL
* Version: (nome) versión; (verbo) ???
* Versionable, unversionable: ???
* WC: abreviatura de working copy. Substituír pola forma estendida
* Working copy: copia de traballo

ARGUMENTOS DA LIÑA DE ORDES. ADÁPTANSE [???]

- Se se adaptan, proposta:

* PROPNAME: NOMPROP
* PROPVAL: VALPROP
* REPOS: REPOS
* REPOS_PATH: CAMI_REPOS
* SUBCOMMAND: SUB_ORDE


************* EXPLICACIÓNS ************* 

* ancestor: antecesor [???]
- En Wordreference: antepasado
- Posibilidades: antecesor, ascendente, predecesor
- Fai referencia a obxectos que pertencen a versións anteriores
- "Bad merge; ancestor, source, and target not all in same fs"
- "  NOTE:  Subversion will only record metadata to track the merge\n"
"  if the two sources are on the same line of history -- if the\n"
"  first source is an ancestor of the second, or vice-versa.  This is\n"


* argument: s.m. argumento
- Non confundir con parámetro 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Parameter_(computer_science))

* Assertion: aserción
- Aserto no glosario de Netbeans
- No dicionario tamén aparece a variante 'aserción'
- A forma maioritaria no corpus de Mancomún é 'aserción'

* Baseline: [???]
- Exemplos: "'%s' was not present on the baseline resource"
- Suponse que se refire á versión inicial do recurso que metemos no control de 
versións

* Berkeley DB: Berkeley DB
- A opción 'base de datos Berkeley DB' parece un pouco longa para os escuetos 
mensaxes de erro de Subversión
- A opción 'base Berkeley DB' tampuco parece achegar moita máis información que 
o propio nome do produto (Berkeley DB)

* Blame: anotar [???]
- Exemplos en Subversion: 'blame (praise, annotate, ann): Output the content of 
specified files or
URLs with revision and author information in-line.'; 'blame of the WORKING 
revision is not supported'; 
- Realmente é culpar, uso irónico no caso de Subversión. Pódese optar pola 
solución máis neutra de 'anotar'. 

* Bogus: incorrecto
- Exemplos: 'bogus revision report'; 'bogus revision information given'

* Capability: [???]
- No corpus de Mancomun, capacidade (2 aparicións)
- En WordReference: capacidade, aptitude
- Exemplos en Subversion: 'Don't know anything about capability '%s''; 'Don't 
know how to handle '%s' for capability '%s''

* Chekout: descargar [???] obter [???]
- Operación mediante a cal unha revisión se trae ao computador local. A copia 
local é a 'working copy'

* Loader: s.m. cargador

* Commit: confirmar/confirmación [???]
- Solucións inconsistentes na tradución de Anjuta: actualizar, enviar, 
actualizar, remitir, efectuar
- Sentido: a operación de commit envía os cambios locais ao servidor de 
versións de modo que queden asentados ou confirmados na rama de código 
correspondente.
- En francés tradúceno por 'propagation'. É xusto a idea pero non sei se sonará 
forzado en galego

* Corrupted: danado

* Current: actual
- Opción maioritaria no corpus de Mancomún
- Sona rarísimo en galego!!!!

* Delete: eliminar

* Deprecated: obsoleto
- Maioritaria no corpus de Mancomún

* Drop: descartar [???]
- En Subversion ten o mesmo sentido que drop table en SQL
- Intentar que non se confunda con 'delete'

* Dump: volcar

* Expiration date: data de vencemento
- Exemplos en Subversion: 'Negative expiration date passed to svn_fs_lock'
- No corpus de Mancomún hai equivalencias variadas: data de expiración, data de 
vencemento, data de caducidade, 

* External definition: referencia externa
- Non se sabe moi ben a que definición se refire. A solución do francés parece 
máis clara.
- Ex: "Invalid %s property on '%s': cannot use a URL '%s' as the target 
directory for an external definition"

* Flag: marca; tamén indicador, bandeira
- Marca é maioritaria no corpus de Mancomún

* FS: abreviatura e FS. Manter ou desfacer??
- Mantelo vai en contra da propia guía de mensaxes de erro de Subversion

* Fetch: obter, recuperar
- En portugués: obter, recuperar
- En Wordreference: traer, ir buscar
- No corpus de Mancomún: obter, recoller, recuperar,

* Fulltext: texto completo [???]
Exemplos: "Rep '%s' both mutable and non-fulltext"

* General: xeral en ambos casos
- Exemplos: 'General filesystem error', 'general usage: svnsync SUBCOMMAND 
DEST_URL  [ARGS & OPTIONS ...]'

* Header: cabeceira

* Hook: hook [???]
- Non hai equivalencia sinxela e que non despiste nun contorno técnico
- Lit. anzó, gancho
- No glosario de Mancomún aparece como 'asociar'
- Sentido en Subversion: A hook is a program triggered by some repository 
event, such as the creation of a new revision or the modification of an 
unversioned property
- En español e portugués manteñen a tradución. En francés optan por 'une 
procédure automatique'

* Initialization: asignar un valor inicial, inicializar
- Do glosario de Netbeans

* Item: elemento

* Library: biblioteca

* Lock: (nome) bloqueo; (verbo) bloquear
- En español tradúcese por bloqueo
- En portugués do Brasil por 'trava'. O equivalente galego é 'pecho' ou 
'caravilla'
- Proponse 'bloqueo/bloquear' para manter a simetría entre o nome/verbo e 
porque 'pecho' parece que ten un sabor patrimonial un pouco fóra de contexto

* Lock-token: marca de bloqueo [???]
- Ver discusión de token

* Log message: s.f entrada de rexistro
- 'Mensaxe de rexistro' non parece ter moito sentido. 'Entrada de rexistro' 
parece moito máis claro e intuitivo (sobre todo para os funcionarios ;-))

* Merge: combinar
- Anjuta utiliza exclusivamente combinar
- É a equivalencia maioritaria no corpus de Mancomún

* Mutex: mutex
- Mutex = Mutual exclusion
- Exemplos en Subversion: 'Can't grab FS mutex'; 'Can't ungrab FS mutex'; 
'Can't create FSFS write-lock mutex'
- Nos exemplos de Subversion utilízase como un nome, isto é, como o obxecto que 
se obtén para conseguir o acceso a unha sección crítica

* Node: nó
- No glosario de Mancomún aparecen ambas variantes (nodo, nó)
- No corpus a opción maioritaria é nó
- En portugués tradúcese sistematicamente por nó

* Obstruct: impedir, bloquear, obstruír

* Offset: desprazamento
- Exemplos en Subversion: 'Null rep, but offset past zero already'; 'Malformed 
text representation offset line in node-rev'; 

* Overwrite, overwritten: sobreescribir

* Out-of-date: desfasado, fóra de uso

* Parse: analizar

* Path: s.m. camiño

* Peg revision: ???
- Peg: estaca; asegurar, clavar
- Definición de peg revision no libro de Subversion: 
http://svnbook.red-bean.com/en/1.1/ch07s03.html
- Solución en francés: révision fixée
- Solución en español: (pegged diff = diff de clavija (miña nai!); peg revision 
= revisión peg)

* Provider: provedor
- En portugués: provedor
- En Mancomún: provedor

* Required: requirido, necesario
- Requirido é a opción maioritaria no corpus de Mancomún

* Range: s.m. intervalo

* Recovery: s.f. recuperación
- Solución do corpus de Mancomún

* Repository back-end (FS - file system): [???]
- A idea é que o repositorio gárdase empregando o sistema de ficheiros (a 
través das bibliotecas de subversion). A outra alternativa é utilizar Berkeley 
DB.

* Revert: reverter 
- Ex.: "Cannot revert addition of current directory; please try again from the 
parent directory"
- A idea é que non se poden desfacer os cambios introducidos na copia de 
traballo
- Ir indo: v i Volver algo ou alguén ao estado que tiña antes. Olliño, non ten 
alternacia! (eu reverto, ti revertes, el reverte...)

* Revision: revisión
- 'Revision' ten un significado especial no contexto de Subversion: Each time 
the repository accepts a commit, this creates a new state of the filesystem 
tree, called a revision. Each revision is assigned a unique natural number, one 
greater than the number of the previous revision. The initial revision of a 
freshly created repository is numbered zero, and consists of nothing but an 
empty root directory.

* Refer: facer referencia
- En WordReference: (verbo) remitir; phrasal verbs (refer to): facer 
referencia, referirse a
- Os exemplos que aparecen en Subversion coinciden coa acepción de 'facer 
referencia'

* Relocation: reubicación
- Exemplos: 'invalid relocation'; ''%s' to '%s' is not a valid relocation'

* RA layer: capa RA, capa de acceso ao repositorio
- Non deberían utilizar a forma abreviada no código fonte, prohíbeo a súa 
propia guía de estilo, así que podemos desfacer a abreviatura.
- Solución en francés: repository access (RA) module : module d'accès au dépôt

* Reintegrate: 
- No Wordreference: reintegrar, reinsertar (unha persoa na sociedade)
- Ollo, é unha opción dalgunhas ordes de subversion (--reintegrate)
- Exemplos en Subversion: 'Cannot reintegrate into a working copy with a 
switched subtree'; 'Neither the reintegrate source nor target can be the root 
of the repository'; 'Reintegrate can only be used if revisions %ld through %ld 
were previously merged from %s to the reintegrate source, but this is not the 
case:\n
%s'

* Repository, repos, repo: s.m. repositorio
- Non se encontra no dicionario de galego de Ir Indo pero non parece ter moito 
problema. Igual solución en español e portugués, é termo latino importado polo 
inglés a través do francés, etc

* Root: administrador, root; raíz
- Pódese deixar root? En realidade non hai ningún 'administrador' en 
/etc/passwd...

* schedule: s.f. programación [???]
- Un pouco abstracta de máis para o contexto no que aparecen. Ex: ''%s' is 
scheduled for addition, but is missing'

* Scheme mixtures: ???
- Exemplos de Subversion: 'Access scheme mixtures not yet supported ('%s' and 
'%s')'

* Skeleton: esqueleto
- No glosario de Netbeans tamén aparece 'estrutura básica'

* Skip: omitir

* Socket: socket
- Conectador no glosario de Mancomún
- Sen traducir no glosario de Trasno
- Para alguén que estea familizarizado coa programación TCP/IP, 'conectador' 
despista moito! Xa sei que non é argumento...

* store: almacenar

* subcommand: [???]

* Support: ser compatíbel, admitir, manter; compatibilidade, apoio, asistencia 
- Do glosario de Netbeans

* Switch: [???]
- Nin idea neste contexto
- "Cannot reintegrate into a working copy with a switched subtree"
- "Cannot both exclude and switch a path"


* Tag: marca
- Reservamos 'etiqueta' para 'label'

* Target: blanco [???] destino [???] obxectivo [???]
- Destino é maioritaria en Mancomun
- Exemplos en Subversion: 'All non-relative targets must have the same root 
URL'; 'Are all the targets part of the same working copy?'; ''%s' is a URL, but 
URLs cannot be commit targets'

* Text-base:
- En francés: copie de référence, texte/copie de base/pristine ?
- Ex.: "Error replacing text-base of '%s'"

* Tree: s.f. árbore (de ficheiros ou directorios)

* Token: marca [???] signo [???] ficha [???] nome [???] identificador [???]
- Múltiples solucións no corpus de Mancomún: elemento, símbolo, token
- Outras traducións coñecidas: testemuña, sinal
- En francés: une marque, un signe, un jeton, un nom, un identifiant ???
- Exemplos en Subversion: 'Token '%s' does not point to any existing lock in 
filesystem '%s''; No token given for path '%s' in filesystem '%s'

* Update: actualizar

* URL: s.f. URL

* Version: (nome) versión; (verbo) ???
- Versioned???????. Exemplos: 'There is already a versioned item '%s''; 'Failed 
to add directory '%s': a versioned directory of the same name already exists'; 
'versioned resource'
- Substituír por: 'baixo control de versións'???
- 'Version resource': "Could not save the URL of the version resource"

* Versionable, unversionable: ???

* WC: abreviatura de working copy. Substituír pola forma estendida
- Na guía de estilo de subversión prohibe expresamente utilizar siglas para 
'working copy' e termos similares 
(http://subversion.tigris.org/hacking.html#error-messages, Don't use 
Subversion-specific abbreviations (e.g. use "repository" instead of "repo", 
"working copy" instead of "wc"). Parece que non lle fan moito caso...

* Working copy: copia de traballo
- Igual que en Anjuta, Git...
- Igual que en español e portugués


ARGUMENTOS DA LIÑA DE ORDES. ADÁPTANSE [???]

- Se se adaptan, proposta:

* PROPNAME: NOMPROP
* PROPVAL: VALPROP
* REPOS: REPOS
* REPOS_PATH: CAMI_REPOS
* SUBCOMMAND: SUB_ORDE

Responderlle a