2009/11/17 marce <mvillar...@gmail.com>:
> O Martes, 17 de Novembro de 2009 21:02:55 Xosé Antonio Rubal López escribiu:
>> (supoño que se aplican a calquera sistema de control de versións).
> Case, con git ou hg haberá cousas diferentes, algunhas xa se teñen comentado.
>
> * ancestor: antecesor [???]
>
> - Posibilidades: antecesor, ascendente, predecesor
> - Fai referencia a obxectos que pertencen a versións anteriores
>
> E antergo / devanceiro ?

A min estás dúas paréceme que non lle acaen ben.

> * Assertion: aserción
> - Aserto no glosario de Netbeans
> - No dicionario tamén aparece a variante 'aserción'
> - A forma maioritaria no corpus de Mancomún é 'aserción'
>
> Había algo de aserto por aí, iirc.

Usar o de Netbeans que se revisour hai pouco.

> * Baseline: [???]
> - Exemplos: "'%s' was not present on the baseline resource"
> - Suponse que se refire á versión inicial do recurso que metemos no control de
> versións
>
> Aínda que normalmente é a «liña de base», enténdese que pode ser tamén «de
> base» ou «inicial»
>
> * Blame: anotar [???]
> - Exemplos en Subversion: 'blame (praise, annotate, ann): Output the content
> of specified files or
> URLs with revision and author information in-line.'; 'blame of the WORKING
> revision is not supported';
> - Realmente é culpar, uso irónico no caso de Subversión. Pódese optar pola
> solución máis neutra de 'anotar'.
>
> Eu isto púxeno como «autorías»

O de responsabilizar ou autoría creo que vai polo bo camiño.

> * Chekout: descargar [???] obter [???]
> - Operación mediante a cal unha revisión se trae ao computador local. A copia
> local é a 'working copy'
>
> Obter a copia local inicial de traballo
>
> * Commit: confirmar/confirmación [???]
> - Solucións inconsistentes na tradución de Anjuta: actualizar, enviar,
> actualizar, remitir, efectuar
> - Sentido: a operación de commit envía os cambios locais ao servidor de
> versións de modo que queden asentados ou confirmados na rama de código
> correspondente.
> - En francés tradúceno por 'propagation'. É xusto a idea pero non sei se
> sonará forzado en galego
>
> Esta é a máis difícil, e abstéñome de dicir ren.

Creo que se decidira usar remitir noutro fío.

> * Corrupted: danado
>
> e corrompido / corrupto ?

iso digo eu...

> * Dump: volcar
>
> envorcar !
>
> * Expiration date: data de vencemento
> - Exemplos en Subversion: 'Negative expiration date passed to svn_fs_lock'
> - No corpus de Mancomún hai equivalencias variadas: data de expiración, data
> de vencemento, data de caducidade,
>
> Data de vencemento acáiselle mellor á "maturity" dunha factura; paréceme
> mellor «data de caducidade»

coincido

> * External definition: referencia externa
> - Non se sabe moi ben a que definición se refire. A solución do francés parece
> máis clara.
> - Ex: "Invalid %s property on '%s': cannot use a URL '%s' as the target
> directory for an external definition"
>
> Isto non vai de repositorios externos ???
>
> * Flag: marca; tamén indicador, bandeira
> - Marca é maioritaria no corpus de Mancomún
>
> En Debian: Indicador

marca pode dar problemas...

> * Hook: hook [???]
> - Non hai equivalencia sinxela e que non despiste nun contorno técnico
> - Lit. anzó, gancho
> - No glosario de Mancomún aparece como 'asociar'
> - Sentido en Subversion: A hook is a program triggered by some repository
> event, such as the creation of a new revision or the modification of an
> unversioned property
>
> Anda, se mediante un destes é que se comproba a sintaxe dos ficheiros po tras
> cada entrega no repositorio de KDE!!!
>
> NPI, a verdade, pero tal vez poda ser algo relacionado con encravar (non
> sentido eléctrico de dous eventos asociados)
>
> * Obstruct: impedir, bloquear, obstruír
>
> Non podes escoller para obstruct unha tradución que se poda confundir coa de
> lock.
>
> * Overwrite, overwritten: sobreescribir
>
> Só leva un «e»: sobrescribir
>
> * Path: s.m. camiño
>
> Rota

ruta

> * Range: s.m. intervalo
>
> Nota: non, rango non ten nada que ver cun (), [),[] nin [], é unha cousa de
> escala social
>
> * Repository back-end (FS - file system): [???]
> - A idea é que o repositorio gárdase empregando o sistema de ficheiros (a
> través das bibliotecas de subversion). A outra alternativa é utilizar Berkeley
> DB.
>
> back-end: infraestrutura (entre outras)

ou motor. Cada persoa ten a súa tradución propia, busca a túa :)

> * Relocation: reubicación
> - Exemplos: 'invalid relocation'; ''%s' to '%s' is not a valid relocation'
>
> e iso non é un castelanismo?

eu levo tempo evitando ubicar por esa razón... recolocar?

> * RA layer: capa RA, capa de acceso ao repositorio
> - Non deberían utilizar a forma abreviada no código fonte, prohíbeo a súa
> propia guía de estilo, así que podemos desfacer a abreviatura.
>
> Infórmao como erro que é, xa que logo.
>
> * Root: administrador, root; raíz
> - Pódese deixar root? En realidade non hai ningún 'administrador' en
> /etc/passwd...
>
> por suposto!
>
> * schedule: s.f. programación [???]
> - Un pouco abstracta de máis para o contexto no que aparecen. Ex: ''%s' is
> scheduled for addition, but is missing'
>
> Con outros significados tamén pode ser planificación
>
> * subcommand: [???]
> suborde (e tamén o hook, non?)

subcomando

> * Switch: [???]
> - Nin idea neste contexto
> - "Cannot reintegrate into a working copy with a switched subtree"
> - "Cannot both exclude and switch a path"
>
> Trocar?

intercambiar. alternar. cambiar...

> * Tag: marca
> - Reservamos 'etiqueta' para 'label'
>
> Ufffffffffff
>
> * Token: marca [???] signo [???] ficha [???] nome [???] identificador [???]
>
> Token
>
> * WC: abreviatura de working copy. Substituír pola forma estendida
> - Na guía de estilo de subversión prohibe expresamente utilizar siglas para
> 'working copy' e termos similares
> (http://subversion.tigris.org/hacking.html#error-messages, Don't use
> Subversion-specific abbreviations (e.g. use "repository" instead of "repo",
> "working copy" instead of "wc"). Parece que non lle fan moito caso...
>
> Igual que antes, informa do erro.
>

Responderlle a