O Martes, 17 de Novembro de 2009 21:02:55 Xosé Antonio Rubal López escribiu:
> (supoño que se aplican a calquera sistema de control de versións).
Case, con git ou hg haberá cousas diferentes, algunhas xa se teñen comentado.

* ancestor: antecesor [???]

- Posibilidades: antecesor, ascendente, predecesor
- Fai referencia a obxectos que pertencen a versións anteriores

E antergo / devanceiro ?


* Assertion: aserción
- Aserto no glosario de Netbeans
- No dicionario tamén aparece a variante 'aserción'
- A forma maioritaria no corpus de Mancomún é 'aserción'

Había algo de aserto por aí, iirc.


* Baseline: [???]
- Exemplos: "'%s' was not present on the baseline resource"
- Suponse que se refire á versión inicial do recurso que metemos no control de 
versións

Aínda que normalmente é a «liña de base», enténdese que pode ser tamén «de 
base» ou «inicial»

* Blame: anotar [???]
- Exemplos en Subversion: 'blame (praise, annotate, ann): Output the content 
of specified files or
URLs with revision and author information in-line.'; 'blame of the WORKING 
revision is not supported'; 
- Realmente é culpar, uso irónico no caso de Subversión. Pódese optar pola 
solución máis neutra de 'anotar'. 

Eu isto púxeno como «autorías»


* Chekout: descargar [???] obter [???]
- Operación mediante a cal unha revisión se trae ao computador local. A copia 
local é a 'working copy'

Obter a copia local inicial de traballo

* Commit: confirmar/confirmación [???]
- Solucións inconsistentes na tradución de Anjuta: actualizar, enviar, 
actualizar, remitir, efectuar
- Sentido: a operación de commit envía os cambios locais ao servidor de 
versións de modo que queden asentados ou confirmados na rama de código 
correspondente.
- En francés tradúceno por 'propagation'. É xusto a idea pero non sei se 
sonará forzado en galego

Esta é a máis difícil, e abstéñome de dicir ren.

* Corrupted: danado

e corrompido / corrupto ?

* Dump: volcar

envorcar !

* Expiration date: data de vencemento
- Exemplos en Subversion: 'Negative expiration date passed to svn_fs_lock'
- No corpus de Mancomún hai equivalencias variadas: data de expiración, data 
de vencemento, data de caducidade, 

Data de vencemento acáiselle mellor á "maturity" dunha factura; paréceme 
mellor «data de caducidade»

* External definition: referencia externa
- Non se sabe moi ben a que definición se refire. A solución do francés parece 
máis clara.
- Ex: "Invalid %s property on '%s': cannot use a URL '%s' as the target 
directory for an external definition"

Isto non vai de repositorios externos ???

* Flag: marca; tamén indicador, bandeira
- Marca é maioritaria no corpus de Mancomún

En Debian: Indicador

* Hook: hook [???]
- Non hai equivalencia sinxela e que non despiste nun contorno técnico
- Lit. anzó, gancho
- No glosario de Mancomún aparece como 'asociar'
- Sentido en Subversion: A hook is a program triggered by some repository 
event, such as the creation of a new revision or the modification of an 
unversioned property

Anda, se mediante un destes é que se comproba a sintaxe dos ficheiros po tras 
cada entrega no repositorio de KDE!!!

NPI, a verdade, pero tal vez poda ser algo relacionado con encravar (non 
sentido eléctrico de dous eventos asociados)

* Obstruct: impedir, bloquear, obstruír

Non podes escoller para obstruct unha tradución que se poda confundir coa de 
lock.

* Overwrite, overwritten: sobreescribir

Só leva un «e»: sobrescribir

* Path: s.m. camiño

Rota

* Range: s.m. intervalo

Nota: non, rango non ten nada que ver cun (), [),[] nin [], é unha cousa de 
escala social

* Repository back-end (FS - file system): [???]
- A idea é que o repositorio gárdase empregando o sistema de ficheiros (a 
través das bibliotecas de subversion). A outra alternativa é utilizar Berkeley 
DB.

back-end: infraestrutura (entre outras)

* Relocation: reubicación
- Exemplos: 'invalid relocation'; ''%s' to '%s' is not a valid relocation'

e iso non é un castelanismo?

* RA layer: capa RA, capa de acceso ao repositorio
- Non deberían utilizar a forma abreviada no código fonte, prohíbeo a súa 
propia guía de estilo, así que podemos desfacer a abreviatura.

Infórmao como erro que é, xa que logo.

* Root: administrador, root; raíz
- Pódese deixar root? En realidade non hai ningún 'administrador' en 
/etc/passwd...

por suposto!

* schedule: s.f. programación [???]
- Un pouco abstracta de máis para o contexto no que aparecen. Ex: ''%s' is 
scheduled for addition, but is missing'

Con outros significados tamén pode ser planificación

* subcommand: [???]
suborde (e tamén o hook, non?)

* Switch: [???]
- Nin idea neste contexto
- "Cannot reintegrate into a working copy with a switched subtree"
- "Cannot both exclude and switch a path"

Trocar?

* Tag: marca
- Reservamos 'etiqueta' para 'label'

Ufffffffffff

* Token: marca [???] signo [???] ficha [???] nome [???] identificador [???]

Token

* WC: abreviatura de working copy. Substituír pola forma estendida
- Na guía de estilo de subversión prohibe expresamente utilizar siglas para 
'working copy' e termos similares 
(http://subversion.tigris.org/hacking.html#error-messages, Don't use 
Subversion-specific abbreviations (e.g. use "repository" instead of "repo", 
"working copy" instead of "wc"). Parece que non lle fan moito caso...

Igual que antes, informa do erro.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a