של מה בדיוק?

להכריז על פתיחת תוכנית שכזו, שבה העמותה מציעה לחברות דברים מסוימים
בתמורה לדמי חבר שנתיים?

זה יתכן משפטית, לא צריך עו״ד. אם יש איזושהי בעיה היא תהיה מיסויית -- על
זה נצטרך להתייעץ עם רואה החשבון, ולפני שנעשה את זה, בוא נראה קודם שקורה
משהו.

On Wed, 7 Nov 2018 05:17:53 +0200
Shay Gover <govers...@gmail.com> wrote:

> תוכל ליצור קשר עם העורך דין של העמותה כדי לבדוק את ההיתכנות המשפטית?
> 
> On Wed, Nov 7, 2018, 01:13 Shai Berger <s...@platonix.com wrote:
> 
> > On Tue, 06 Nov 2018 22:19:42 +0200
> > Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
> >  
> > > נניח שאנו מוצאים 2-3 מתנדבים להזניק את הגוף, מה עוד צריך לקרות כדי
> > > שיהיה גוף בהתאם להצעתו של שי גובר?  
> >
> > שהגוף יתחיל לעבוד -- לייצר תכנים ולגייס גופים משתתפים.
> > _______________________________________________
> > Discussions mailing list
> > Discussions@hamakor.org.il
> > http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions  

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות