Hallo Eideird,

>Tha mi direach air de\anamh eadar-theangachadh, agus tha e a' dol mar seo:
>I've just made a translation, and it goes like this:
>
>..mar coinneal bheag a' losgadh anns an oidhche..
>..bidh thusa san d'oisean beag 's mi fhi\n san oisean 'n-seo.

 >"...like a little candle burning in the night, you in your small corner
and
>> >I in mine."

Is toigh leam e...chan 'eil fhios-am air an t-eadar-theangachadh ceart no
cea\rr, ach tha e a' cordadh rium.
I like it...I don't know if the translation is right or wrong, but I like
it.

It sounds/looks correct to me, but that's not much of an assurance!  ;D

Would "Burn, Baby, burn!" be:
"Loisg, a Leanabh, loisg!"


Oidhche mhath,
Siu\saidh
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to