2009/3/24 Nguyen Van Cong <vancon...@gmail.com>

> Dùng Unikey vẫn không thể bỏ dấu được !!
> Cả nhà cứ thử xem sao ??!
>

Em dùng Unikey trên Ubuntu vẫn ổn :-)

Đề nghị anh Công tích cực quảng cáo, vận động người dùng tham gia cho
diễn đàn xôm 1 tí :D

-- 
Lê Ngọc Minh - Lớp Khoa học máy tính K52 - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Minh Ngoc Le - Computer science - Hanoi University of Technology.
cume...@gmail.com - http://cumeo89.blogspot.com

Trả lời cho