LoisTed Macdonald wrote:

> Tha thu ceart, a Leslie. Lorg mi "disregard" ann "The New  English-Gaelic
> Dictionary" le Thomson agus tha e ag radh "de\an di\meas air, no cuir an
> neo-shuim." 'S e facail u\ra a th'orra air mo shonsa. Tha mi ag ionnsachadh
> rudeigin u\r gach latha. Tapadh leat.
>
> You are right, Leslie. I looked up "disregard" in Thomson's NE-GD and it
> says "de\an di\meas air, or cuir an neo-shuim". These are new words for me.
> I learn something new each day. Thank you.

Gabh mo leisgeul, Eideird; tha mi a briseadh asteach do 'n chòmhradh eadar thu
fhéin 'is Seònag.
( Tha mi duilich. ) An robh tagh eile ann an Thomson's air seo a ràdh?

Excuse me, Edward; I'm breaking into your conversation with Janice.  ( I'm sorry.
)Was there another choice in Thomson's to say this?
I'm getting really curious....... :]

Le meas,
AonghasThe Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to