> > 3. Son infrecuentes as traducións, de pleno, mal feitas (a tradución ó
> > galego non concorda en sentido coa cadea inglesa), inda que si que parece
> > que abundan as inexactitudes ( serían os erros restantes), penso que
> > especialmente as relativas á tradución dos tempos verbais (caso ilustre
> > serían os subxuntivos ingleses). Isto é moi tedioso/difícil de corrixir
> > (moitas veces carécese de contexto como para poder decidir)
>
> Psi (non entendin ben o que queres dicir). A veces atópase a cadea en
> inglés como tradución (quizais debido a que se copiou sen querer).

algunha son completamente erróneas 
cat = vaca

outras non son correctas (ou corr. de todo)
you _might_ want to configure... = ten que configurar...
the sheets should ovelap = as follas non se deben sobrepoñer (caso real, en 
gnome gbrainy)

logo, un aspecto gramatical do inglés que se omite moi frecuentemente: o 
subxunctivo existe!!, con usos moi limitados pero existe: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Subjunctive#The_subjunctive_in_English

> > 5.  É fácil meter o zoco e introducir erros durante a corrección
> Si. Nalgúns casos é mellor coller e traducir de cero.
si, coma nos exemplos anteriores

> > 2.2 Non se trata de vostede ó usuario, nin un programa pide 'por
> > favor'... etc.
> E logo tratámolo de ti??

expresamente de vostede non me parece correcto

Responderlle a