Boas:
Xa lin os estatutos (por enriba)
Recoñecendo que é manía persoal, prefiro blogue/blogues a blog/blogs igual que clube/clubes a club/clubs. Isto é só un comentario.


suspendaranse -> suspenderanse
proxectoe?? (isto está ao final, no penúltimo parágrafo)

Cando se fala do que substitúe ao presidente, temos vicepresidente?
"Será asistido nas súas funcións por un vicepresidente, que o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade."

Se o voto é secreto, como se controla isto?
"a unha primeira quenda de votación na que o asociado vota por calquera outro asociado, agás os que teñan condición de patrocinadores, xuvenís ou por si mesmo; " eu quitaría o de "votar por si mesmo"

Que pasa se na primeira volta un candidato ten maioría de votos??
Penso que habería que pór no que non hai segunda volta. Non lle vexo sentido.

Por outra banda penso que se ha de elixir entre os 2 máis votados para procurar maiorías e non entre os catro máis votados.

Sego a pensar que a directiva tiña que elixila o presidente. De todos os xeitos se queredes, o secretario (controlador do presidente) que o elixa a asemblea pero o/s demais cargos que o elixa o presidente. Sigo a pensar que se o presidente non elixe equipo eu non lle podo pedir responsabilidades.

abur
--
damufo

Antón Méixome escribiu:
1 e 2. Fixen unha revisión que quería ser só lingüística (erratas) pero tiven que entrar en moitos detalles polo que envío o proxecto de estatutos con control de cambios para que se poidan ver.

As erratas ou correccións obvias van simplemente corrixidas. Os cambios propostos van ademais marcados con cor. Hai bastantes detalles tocado pero o cambio máis importante é a necesaria distinción de situacións en que unha persoa ou entidade actúa como socio e cando non. Debido ao sector no que se inscriben as actividades vai ser totalmente inevitable que ás veces coincida a faceta profesional e a altruísta. Con deixalo claro soluciónase facilmente.

3. Propoño a primeira semana de setembro para a Asemblea constituínte

Finalmente, creo que hai un problema co calendario previsto respecto das Asembleas e o traballo do futuro tesoureiro. Non vexo como se vai casar que as Asembleas sexan entre outubro de decembro mentres os informes económicos se fagan a principios de xaneiro ou ben 15 días antes da asemblea ordinaria. Para min que é contraditorio.

Gran traballo o de Miguel

Saúde,

Antón


2009/7/17 Miguel Branco <bandu...@gmail.com <mailto:bandu...@gmail.com>>


  Teño unha proposta final de estatuto.

  Hai modificacións importantes que se deben a adecuarse ao que
  debatemos e
  votamos e algunha variación para mellorar a claridade expositiva ou a
  precisión.

  Perdoade o longo e pesado da mensaxe :)

  Dou conta :
  1º, dos resultados da votación que propuxen,
  2º, dos cambios importantes
  3º dos porqués das modificacións
  4º nota persoal

  e pídovos que:
  1º digades se hai algo que quirades cambiar,algo que obxectar....
  2º avisarades de erratas
  3º propuxerades data para a asemblea


  __________ Resultados das votacións __________________________
  == Directiva Xeral:
  1 presidente, 1 secretario 1 tesoureiro: Dani, Marce, Xosé
  1 presidente, 1 secretario, 1 tesoureiro, vogais a vontade: Leandro, M.
  Bouzada, Eu

  == Duración dos cargos:
  cada dous anos, igual duración: todos

  == Método de elección da directiva:
  *Lista pechada/Presidente por elección directa, elixe directiva: Xosé
  *a asemblea vota persoas individualmente, o máis elixido será o
   presidente
  que nomea a directiva, a asemblea ratifica a nova directiva: Dani
  *a asemblea vota persoas individualmente. As persoas máis votadas
  entran na
  directiva, tantas persoas coma cargos. Unha segunda volta elixe o
  presidente.
  O presidente asigna cargos entre os que máis votos recibiran na primeira
  volta.: Marce, Leandro, Eu
  * asemblea vota persoas, individualmente, as máis votadas entran na
  directiva
  por orde de importancia (presidente > vicepresidente >...): M. Bouzada

  == Actas:
  Na mesma sesión: Xosé, M. Bouzada, Dani (indif) ,Eu
  Na seguinte sesión: Marce, Leandro, Dani (indif)

  == Votación electrónica:
  Só en asemblea ordinaria: Dani, Marce, M. Bouzada, Xosé, Eu
  Tamén en asemblea extraordinaria: Leandro


  __________ Cambios importantes ______________________________


  Capítulo I.
  Corrección da denominación (art. 1)
  Engádese a posibilidade de desenvolver software libre e dar soporte
  (art.
  5.1.v & 5.2.vi <http://5.2.vi>)

  Capítulo II.
  Reincorporase o asociado xuvenil

  Capítulo III.
  Adaptación a unha estrutura: presidente, secretario, tesoureiro
  (art. 11)
  Establecese o método de elección de presidente (art. 12.3)
  Establecese o método de elección da directiva xeral e de como cubrir as
  vacantes (art. 12.4 & 13.3)
  Márcase como función da directiva certificar as signaturas electrónicas
  corresponden con un asociado (art .14.ix)
  Establecese a 'delegación de voto' (art. 25)

  Capitulo IV-VI
  (sen cambios)

  ____________ Razoamentos das modificacións _________________
  Capítulo I.
  **Corrección da denominación (art. 1)
  'Proxecto trasno' é a denominación que se empregou inicialmente.
  Especifícase
  o ámbito (cultural) e a actividade (localización de software libre
  ao galego).
  Se alguén se lle ocorre como abrevialo ;)

  **Engádese a posibilidade de desenvolver software libre e dar
  soporte (art.
  5.1.v & 5.2.vi <http://5.2.vi>)
  A proposta de Marce, discutido no fío de Maio

  Capítulo II.
  **Reincorporase o asociado xuvenil
  Eliminárao inicialmente, reincorpóroo por se houber menores de
  idade, que
  necesariamente teñen que ser excluídos da directiva xeral. Descoñezo
  se é
  obrigado ter este apartado, así que por se acaso, vai incluido.


  Capítulo III.
  **Adaptación a unha estrutura: presidente, secretario, tesoureiro
  (art. 11)
  Votamos case por igual esta proposta e a de incorporar vogais. Como nos
  seguintes artigos se establece que a directiva xeral pode formar
  comisións a
  efectos de delegación de actividades, fago de abogado do demo e
  entendo que
  non é necesario incorporar vogais.

  O grande problema desta proposta é que hai que eliminar a figura de
  'vicepresidente' e así o fixen. Como a directiva ten, por lei, que estar
  sempre composta por un mínimo de3 persoas, busquei a maneira de
  adecuar isto
  con cubrir as vacantes. Tiven que darlle voltas un cacho, non vos
  creades ;)
  vd. seguintes puntos.

  **Establecese o método de elección de presidente (art. 12.3)
  A proposta máis votada fora a f. Pero dani propoñía outra similar,
   M. Bouzada
  prefería que os cargos quedasen determinados por unha primeira volta
  por orde
  de importancia, e Xosé que era partidario de lista pechadas ou
  similar. En
  fin.
  Redactei o punto en base a proposta (f) e establecendo un xeito de
  resolver o
  problema de eliminar o vicepresidente e cubrir as vacantes. Así que
  a proposta
  son dúas quendas de votacións, unha de 'escolma' de candidatos e outra
  'segunda volta' á francesa para determinar a posición dos
  candidatos. Nótese
  que considero que poden darse empates, algo agora mesmo previsible
  cun número
  baixo de 'socios'. Votación segreda en 'urna' da que quedan excluídos os
  xuvenís (menores de 18) e os patrocinadores (misión: evitar
  influencia de
  empresas na elección da directiva)

  **Establecese o método de elección da directiva xeral e de como
  cubrir as
  vacantes (art. 12.4 & 13.3)
  No método de elección do presidente inclúo o de que o escolla entre
  os que
  entran na segunda ronda (que son tantos coma cargos na directiva +
  1) quen é
  na directiva para conxugar aquilo de se o presidente se leva mal con
  alguén
  etc coa 'vontade popular'. Os que entran na segunda volta son
  catro, para que
  sobre alguén. (Un é o presidente, que elixe quen dos outros tres é o
  secretario e o tesoureiro e sobra un ).Con isto queda un alguén
  definido por
  se houbera que cubrir vacantes na directiva xeral. Non sería calquera, é
  alguén específico que obtivo votos na elección.

  Logo, determino que quen faga de 'vicepresidente' sexa o secretario
  (paréceme
  o lóxico 2º posto nunha directiva a 3), e que o posto que este deixa
  libre
  temporalmente o cubra ese 'cuarto' nas votacións. Penso que non
  tería sentido
  que cubrise o posto de presidente ese cuarto.

  **Márcase como función da directiva certificar as signaturas
  electrónicas
  corresponden con un asociado (art .14.ix)
  Paréceme importante dabondo como para que vaia nos estatutos. A
  alguén lle
  haberá quen reclamar se existen votos duplicados etc

  **Establecese a 'delegación de voto' (art. 25)
  Preguntei algo que non tiña sentido: o de cando permitir a
  delegación de voto.
  A pregunta sería: para qué permitir a delegación de voto. Pódese
  delegar voto
  para elixir presidente?. Isto darase habitualmente nas asembleas
  ordinarias,
  excepcionalmente nas extraordinarias. Así que aquí volvo a facer de
  avogado do
  demo. Marco que se pode delegar voto comunicándollo ó secretario
  (para que
  anote o voto) e facéndoo público, caso de realizar as asembleas
  presencialmente, con antelación e sempre que o que se vota non sexa algo
  ambiguo. Para votacións ordinarias isto supoño que é suficiente.
  -ie. Migramos
  a web a drupal? si, non... Pagámoslle o gasoil ó preside cando vaia
  de marcha?
  non!!... Enténdeseme, non?.

  Caso da elección do presidente/directiva é diferente. O que fixen
  foi dicir
  que se si podería por correo enviando:
  - un sobre co nome, nº de asociado... (identificador do asociado)
  - un sobre dentro do outro sen identificación co voto por x persoa
  - ábrese o 1º sobre no momento da 1º quenda de votación
  - rexistrase, vota fulanito de tal, e o sobre co voto que o acompaña
  ponse a
  canda os demais
  - compútanse tódolos votos por igual
  Se o voto se entende como segrego só pode valer isto para a 1º quenda de
  votación.


  ::Notas::
  O estatuto tal como está é bastante ríxido e específico. Pode
  parecer excesivo
  na redacción pero penso que é o mellor para evitar problemas por non
  establecer determinadas cousas. Por exemplo, no modelo de estatuto
  NON se
  especifica como escoller a directiva. Só se di que se escolle en
  asemblea
  xeral. Neste estatuto especifícariase ata como resolver empates.
  Paréceme
  conveniente.
  Logo, tomando como refente ós estatutos de KDE ev. e Gnome foundation,
  introducira o 'patrocinador' con voz pero sen voto: isto está
  pensado para
  evitar que a asociación a dirixa 'x' empresa interesada etc. Que
  conste que
  non penso en ninguén en concreto pero hai que pensar na posibilidade.

  Xa vos contarei a que cousas lle teño botado o ollo para trasno.net
  <http://trasno.net> 2.0 ;)

  sen máis, vós diredes!

  ala!, marcho de parranda!!Responderlle a