Hai Eilidh

> Hallo a Leslie,
> Bha Calgary a'tadhal agam an Iuchair.
> I was visiting Calgary in July.

   Nuair gum bi thu an sin a rithist, trobhad 's gabh ti leam. 
    When you are here again, come and take tea with me.

> S'toil leam. Tha i gle snog *around* Eau Claire Market.
> I like it.It is very pretty around Eau Claire Market.

  'Se baile breagha a tha Calgary, le ṃran cnocan, ach le droch sh́de,
fuar agus goathach ann. Tha e coltach ri Alba gu ́re bheag, ach gun an
t-uisge.
    Calgary is a pretty city, with many hills, but with awful
weather, cold and windy. It's like Scotland to a small degree, but
without the rain.

> Tha na beanntan . . .
> 
> Tha na mara mor agus laidir cuideachd.
> The sea(ocean) is great and stong too.

  'S toil leam na beanntan cuideachd, ach tha mi a' saoilsinn nach bi
mara ann.
    I like the mountains, too, but I think there is no sea in them.

> A bheil thu an oileanaich Gaidhlig?
> Are you a gaelic student?

  Tha. 'Se oileanach bochd Ghàidhlig a tha mi. Tha fios aig Aonghas
sin.
>   Yes. It's a poor student of Gaelic that I am. Angus knows this.


> Where do you have your lessons?

  'Se ainm air a' ghrunn agam "Taigh Gàidhlig Calgary". 'Se uile dhinn
luchd-ionnsachaidh. 
   The name of my group is "..." All of us are learners. 
(Anybody--is "dhinn" okay here? Can it be considered partative if
everyone's included?) 
 
> Tha mi a fuireach ann an Newmarket,Ont 
   
  An aithne dhut Frank Wilson? Tha e a' fuireach ann an Newmarket
cuideachd. 'Se tidsear Ghàidhlig a tha ann, tha mi a' smaoineachadh.
   (Do you know ....? He lives in Newmarket also. He's a teacher of
Gaelic, I think.

Slàn
Les
_____________________________________________________________________

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie

  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
   A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
       --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to