> > Artigo 3º.- A asociación, en funcións dos seus fins e do emprazamento do
> > seu domicilio social, exercerá fundamentalmente as súas actividades no
> > ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
>
> fin non é feminino?

Coido que se pode usar en ambos os dous xéneros. Eu o uso indistintamente, as 
veces coido que un matiza máis que o outro.

>
> > Artigo 5º.- 1.- Son fins principais da asociación:
> > ii. ... tales coma
> > diccionarios e correctores ortográficos. En xeral, facer que a comunidade
> > galegofalante poida dispor de software libre adaptado ás súas necesidades
> > e requerimentos lingüísticos e culturais.
>
> tales coma?, dicionario, requerimentos??

"tales coma" está mal?

Por certo, lin por aí "asamblea", coido que é "asemblea".

>
> > iii.Poñer a dipocición libre ... sen restricción nin trabas á tódolos...
>
> restrición, á tódolos?

É certo que "a todos os" é preferible, a pesares de pronunciar "tódolos".

> > ii.Realizar xuntanzas para que os asociados e os contribunites...
>
> contribuintes

Ou contribuidores?

> > Artigo 13º.
> > 1.- A Xunta Directiva estará formada polo presidente da asociación, un
> > vicepresidente, un secretario, un tesoureiro e vogais.
>
> Son moitos cargos, de verdade pensades que vai haber tanta xente?

Quitando os vogais, malo será.

Responderlle a