At 04:42 PM 10/13/00 -0400, you wrote:

>Moran taing, Eideard,
>
>>Bidh mi a' feuchainn a rithis:
>>
>>Dh fhon iad an taigh.
>>They phoned the house.
>
>>  Am bheil thu a' fonadh an sgoil?
       Are you phoning the school?

>>  Dh'ionnsaich sibh na orain snog .
>>  You learned pretty songs.
>
>>Tha sinn a' ionnsachadh seinn oran Ghaidhlig.
>>We are learning to sing Gaelic songs.
>
>Sheinn caileag ann an ceilidh.
    The girl sang at the gathering.

>Chan eil sinn a' seinn an nochd
>We are not singing tonight.

Eilidh


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to