Hallo Aonghas (.... agus h-uile duine)
Madainn mhath!
Ciamar a tha sibh?

Tha mi duilich gu bheil mi fadalach a'scriobhadh a thu.
I am sorry that I am late writing to you.

Bha Colaisde Na Gaighlig Ceap Bretainn spors.
The Gaelic College was fun.

Bha h-uile duine ag ionnsachadh a' Ghaidhlig.
Everyone was learning Gaelic.

Dh' ionnasaich sinn na h-orain  breagha nuadh.
We learned beautiful new songs.
or ???
Dh' ionnasaich na h-orain breagha nuadh againn.

Tha thu tidsear gle mhath agus seinneadair gle mhath cuideachd.
You are a very good teacher and a very good singer.

Or should it be:
Tha tidsear gle mhath agad agus tha seinneadair gle mhath agad cuideachd.

Tha mi an dochas gum bi mi a' faicinn tha an ealdhain agad latha 
feadhainn..( my oh my oh my!!!!!...I am trying to say:)
I hope that I will see your art some day.

Cuir ceart, moran taing,
Eilidh


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to