Angus MacLeod wrote:
 
> ( Tapadh leat, a Shẹnag. )
> 
> 'Sann a tha thusa gasda 'is math air seinn cuideachd; bha luadh math againn, nach
> robh?
> You're nice and a good singer too; we had a good milling, didn't we?
> 
> Le meas, Aonghas

Tha gu dearbh, Aonghais,  bha an oidhche sin spo\rs. Ionnsaichidh mi na
faclan agus seinnidh mi o\ran dhut nuair a thig mi a-rithist.

Indeed, Angus, that night was fun. I will learn the words and I will
sing a song for you when I come again.

le du\rachd

SEo\nag

-- 
"T́r gun chànan, t́r gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to