Hallo Aonghais,

An e an t-Earrach ann an N.S. fhathast?
Is it Spring in N.S. yet?

'Se an t-Earrach ann an seo an dra\sda, ach is urrainn dhi gum bi sneachd
ann a rithist.
It's Spring here just now, but it is possible for it to be snowing again.

Chan 'eil fhios aig neach sam bith.
No one knows.
(Is that close?)

Thuirt mi-fhi/n 's bancharaid ri athair as Eirinn Oidhche-Haoine mu
dheireadh aig Dinnear "St. Paddy."
I and a friend spoke with a father (Catholic) from Ireland last Fri. night
at a S. P. Dinner.

Thuirt e u\rnuigh anns a' Gha\idhlig Eireannach, agus bha iongantas oirnn.
He said a prayer in Irish Gaelic and we were surprised.

Bhruidhinn sinn ris anns a' Gha\idhlig, agus bha iongantas ort cuideachd.
We spoke to him in Gaelic, and he was surprised also.

Fhuair mi an leabhar Sgeul an Latha ach tha e aig Donaidh an dra\sda.  Tha
cus agam-sa ri leughadh nise co-dhiu\bh.
I got the book "Sgeul an Latha" but Donnie has it just now.  I have too much
to read now anyway.

Leugh mi sgeul no dha\ mar tha, agus tha u\idh mo/r agam orra.
I read a story or two already, and I was interested in them.

Siu\saidh
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to